Hoyo Tech

(2024-01/01) Услуги од надворешни експерти

Copy link Inactive

About the procurement

Оваа тендерска документација е за набавка на услуги за имплементација на проект кој бара експерти во следниве области:

Експерт за сајбер безбедност:

 • Стручност во обезбедување на сајбер безбедноста на системите и мрежите, вклучувајќи ги ризиците од хакерски напади и други сајбер запазувања.
 • Истражување, анализа и мониторинг на безбедносните претпоставки и ризици во IoT Smart Energy решението за јавните училишта.
 • Развој и имплементација на стратегии и мерки за заштита од сајбер напади и други безбедносни загрози во контекстот на проектот.
 • Поддршка и советување на тимовите за развој и операции на проектот за да се обезбеди безбедност во сите фази на имплементацијата.
 • Истражување и примена на безбедносни механизми и алатки за подобрување на сајбер безбедноста на IoT решението.

Експерт за машинско учење:

 • Искуство и познавање во областа на машинското учење и алгоритмите за интелигентна анализа на податоци.
 • Развивање и имплементација на машинско учење и вештачка интелигенција во IoT Smart Energy решението за јавните училишта.
 • Анализа на податоци и развој на прогнозни и аналитички модели за оптимизација на управувањето со енергија во училишните објекти.
 • Соработка со тимовите за развој на софтвер за да се вгради машинско учење и вештачка интелигенција во проектот.
 • Истражување на нови техники и методи за подобрување на алгоритмите за машинско учење во контекстот на IoT решението.

Клауд Архитект:

 • Стручност во дизајнирање, имплементација и управување со инфраструктурата во облак, вклучувајќи ги клауд платформите и сервисите.
 • Проектирање, имплементација и одржување на клауд архитектурни решенија за имплементација на IoT Smart Energy решението во јавните училишта.
 • Поддршка и советување на тимовите за развој и операции за ефикасно користење на клауд инфраструктурата за проектот.
 • Истражување и примена на најдобрите практики за клауд архитектура и обезбедување на скалабилни и сигурни решенија за IoT проекти.

Експерт за скалирање на решение и платформа:

 • Искуство во дизајнирање и имплементација на решенија и платформи кои можат да се скалираат во согласност со потребите на проектот.
 • Проектирање и имплементација на скалабилни решенија и платформи за ефикасна имплементација на IoT Smart Energy решението во јавните училишта.
 • Поддршка и советување на тимовите за развој и операции за да се обезбеди скалабилност и перформанси на решенијата за проектот.
 • Истражување и примена на најдобрите практики за скалирање на решенија и платформи во IoT проекти.
 • Анализа на перформанси и скалабилност на системите и препораки за подобрување на истите.

Времетраење на имплементација: 01.02.2024 - 31.05.2024

Забелешки:

 • Потенцијалните добитници на тендерот треба да обезбедат квалифицирани и искусни експерти кои може да ги исполнат барањата на проектот.
 • Понудбите треба да бидат поднесени во согласност со упатствата и роковите на тендерот.

Рок за поднесување на понуди: 31.01.2024

Адреса за доставување понуди: 15-ти Корпус бр. 28, Струга

За дополнителни информации и подетални спецификации, контактирајте не на: finance@hoyo.tech

Со почит, 

Хојо Тек ДОО Струга