Hoyo Tech

(2023-06/01) Јавен повик за набавка на компјутери за потребите на работењето на Хојо Тек

Copy link Inactive

About the procurement

Јавен повик за набавка на компјутери за потребите на работењето на Хојо Тек 

Понудите можат да се достават од 09.06.2023 год.

Краен рок за доставување на понудите е 16.06.2023 год.  до 12:00 часот.

Понудите се поднесуваат на следнава емаил адреса: finance@hoyo.tech
Понудената опрема, задолжително треба да биде од реномиран светски бренд. Понудата која нема да го задоволува овој услов нема да биде разгледана.

Техничка спецификација за компјутери

Преносливи персонални компјутери, количина: 30

ProcessorM2 Pro 10-Core CPU with 16-core Neural Engine
Graphics16-Core GPU
RAM16GB
Storage512GB SSD
Screen14-inch XDR display
Operating SystemMac OS X

 

Општи услови за учество: 

  • Понудувачите се должни кон понудата да приложат и техничка документација за понудениот модел од производителот во која ќе ги маркираат бараните технички карактеристики со цел да го докажат исполнувањето на техничките карактеристики утврдени во техничката спецификација 
  • Целата опрема треба да биде нова, фабрички склопена и неупотребувана 
  • Гаранцијата треба да биде обезбедена од производителот

Хојо Тек ќе склучи договор за набавка со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда. Испораката на предметите од оваа набавка треба да се изврши најдоцна 30 дена од денот на склучување на договорот.