Hoyo Tech

(2023-05/01) Јавен повик за набавка на комјпјутерска опрема за потребите на работењето на Хојо Тек

Copy link Inactive

About the procurement

Јавен повик за набавка на комјпјутерска опрема за потребите на работењето на Хојо Тек 

Понудите можат да се достават од 29.05.2023 год.

Краен рок за доставување на понудите е 02.06.2023 год.  до 12:00 часот.

Понудите се поднесуваат на следнава емаил адреса: finance@hoyo.tech
Понудената опрема, задолжително треба да биде од реномиран светски бренд. Понудата која нема да го задоволува овој услов нема да биде разгледана.

Техничка спецификација за компјутери

Преносливи персонални компјутери, количина: 30

ProcessorM2 Pro 10-Core CPU with 16-core Neural Engine
Graphics16-Core GPU
RAM16GB
Storage512GB SSD
Screen14-inch XDR display
Operating SystemMac OS X

Техничка спецификација за монитори, вкупна количина:  30

Монитори тип 1:

Screen TypeFlat Screen
Size24"
PanelIPS panel
ConnectionsUSB type-C Connection type with 90W power delivery
StandAdjustable Height
HubIntegrated USB Hub

Монитори тип 2:

Screen TypeFlat Screen
Size27"
PanelIPS panel
ConnectionsUSB type-C Connection type with 90W power delivery
StandAdjustable Height
HubIntegrated USB Hub

Општи услови за учество: 

  • Понудувачите се должни кон понудата да приложат и техничка документација за понудениот модел од производителот во која ќе ги маркираат бараните технички карактеристики со цел да го докажат исполнувањето на техничките карактеристики утврдени во техничката спецификација 
  • Целата опрема треба да биде нова, фабрички склопена и неупотребувана 
  • Гаранцијата треба да биде обезбедена од производителот

Хојо Тек ќе склучи договор за набавка со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда. Испораката на предметите од оваа набавка треба да се изврши најдоцна 30 дена од денот на склучување на договорот.