Hoyo Tech

(2023-08/01) Јавен повик за набавка на канцеларски мебел за потребите на работењето на Хојо Тек

Copy link Inactive

About the procurement

Понудите можат да се достават од : 08.08.2023 год.

Краен рок за доставување на понудите е : 18.08.2023 год. до 12:00 часот.

Понудите се поднесуваат на следнава емаил адреса: finance@hoyo.tech

Сите детали поврзани со овој тендер се опишани во техничката спецификација во прилог.

Documentation