Hoyo Tech

(2023-08/02) Јавен повик за набавка и монтажа на топлинска пумпа и фенкојлери за потребите на работењето на Хојо Тек ДОО Струга

Copy link Inactive

About the procurement

Понудите можат да се доставаат од 15.08.2023 година.

Краен рок за доставување на понудите е 20.10.2023 година.

Понудите можат да се достават до следнава адреса: 15-ти Корпус бр.28, 6330,Струга, Република Северна Македонија.

Сите детали поврзани со овој тенден се опишани во техничката спецификација во прилог.

Општи услови за учество:

  • Јавниот повик е од делив карактер. 
  1. Дел 1: Набавка на топлинска пумпа и фенкојлери. 
  2. Дел 2: Монтажа на опремата согласно техничката документација.
  • Понудувачите за набавка се должни кон понудата да приложат и техничка документација за понудената опрема од производителот, со цел да го докажат исполнувањето на техничките карактеристики утврдени во техничката спецификација.
  • Целата опрема треба да биде нова и неупотребувана.
  • Гаранцијата треба да биде обезбедена од производителот.

Хојо Тек ќе склучи договори за набавка и монтажа со понудувачите чии понуди се избрани за најповолни врз основа на техничката и на финансиската понуда.